AKTUÁLNĚ

Předmětem projektu je dobudování funkčního skladu produktů rostlinné výroby, krmiv a steliv v obci Světí u Hradce Králové. V rámci provedení projektu došlo k odstranění stávající střešní krytiny a klempířských prvků. Díky nově vybudované skladbě střešní konstrukce (montáž dřevěných příložek, latí, kontralatí a folie kontaktní difuzně propustné jako doplňkové hydroizolační vrstvy) a kompletnímu provedení klempířských prvků při oplechování střechy a provedení vnějšího systému ochrany proti blesku - hromosvodové soustavy, došlo ke zlepšení technických parametrů střechy a tím k jejímu technickému zhodnocení.
Provedením záměru došlo jednoznačně ke zhodnocení celého objektu a to jak po stránce funkční, tak estetického vzhledu objektu. Došlo ke snížení rizik, které plynou ze specifického předmětu podnikání žadatele, tj. zemědělské prvovýroby, díky rozšíření a zkvalitnění skladovacích kapacit. Realizace tohoto projektu zvýšila technologickou vybavenost podniku (navýšení skladových kapacit splňujících podmínky, které je nutné zabezpečit pro kvalitní skladování produktů rostlinné výroby) i produktivitu práce (možnost skladovat produkty rostlinné výroby v požadovaném místě, v důsledku čehož byla významně zkrácena vzdálenost manipulace s těmito produkty a došlo tak k žádoucí úspoře času nutného pro tuto činnost).
Projekt je realizován s cílem podpory provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve spolupráci s MAS Hradecký venkov o. p. s.."