PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ  EVROPSKOU UNIÍ

Předmětem projektu "Technologie na zpracování zemědělské produkce pro výrobu krmiv" je modernizace stávající šrotovací linky na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata v rámci vedlejší obchodní činnosti zemědělského podniku Statek Kydlinov s. r. o. Krmiva budou prodávána jako produkt společnosti Statek Kydlínov s. r. o. dalším odběratelům. Projekt je koncipován jako rozšíření činnosti zemědělského podnikatele s podílem zemědělské prvovýroby 45% a více. Projekt zahrnuje nákup komplexní sady technologie jež vytvoří výrobní linku VKS. Konkrétně projekt zahrnuje demontáž stávající nevyhovující technologie a montáž nového míchacího koše a šrotovníku včetně příslušenství.

Předmětem projektu "Technologie na výrobu krmiv včetně balení " je modernizace a navýšení výkonu stávající granulovací linky na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata v rámci obchodní činnosti zemědělského podniku Statek Kydlinov s. r. o.. Krmiva budou prodávána jako produkt společnosti Statek Kydlinov s. r. o. dalším odběratelům. Projekt je koncipován jako rozšíření činnosti zemědělského podnikatele s podílem zemědělské prvovýroby 45% a více. Projekt zahrnuje nákup komplexní sady technologie, jež vytvoří výrobní linku VKS včetně vážení a balení výrobků. Konkrétně projekt zahrnuje nákup a montáž: nového granulovacího lisu s parním kotlem, chladící kolonou, nástřikem tuku do míchačky a včetně výrobního a expedičního zásobníku a nezbytných dopravníků. Dále pak balící a vážící linky včetně příslušenství.

Předmětem projektu je vybudování dílny pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky při využití stávajícího objektu žadatele v obci Světí u Hradce Králové. Vlastní záměr je založen na propojení nově zbudovaných prostor se stávajícími prostory. V rámci provedení projektu došlo k přístavbě v souběhu se stavebními úpravami stávajícího objektu. Záměr je realizován za účelem modernizace a rozšíření budovy v areálu žadatele a její přetvoření na opravárenskou dílnu pro odběratele opravárenských služeb. Nová dílna bude využívána pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky. Projekt zahrnuje stavební práce a nákup vybavení dílny.

Realizace záměru přispěje k diverzifikaci podnikatelské činnosti žadatele, který dosud předkládaný předmět projektu a ekonomickou činnosti neprovozuje na podnikatelské úrovni jako službu dalším osobám.

Projekt je realizován s cílem podpory provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve spolupráci s MAS Hradecký venkov o. p. s..